36 480 408 ml@adv-lindquist.dk
Forretningsbetingelser

Når Advokatfirmaet Lindquist påtager sig en opgave for en klient, bliver der udsendt en ordrebekræftelse med bekræftelse af opgavens omfang. Samtidig sendes en prisoplysning, hvori vores advokatfirma oplyser et anslået salær for opgaven eller angiver, hvordan salæret bliver beregnet.

Det sker efter arbejdets art, det ansvar, der er forbundet med opgaven, resultatet, de involverede værdier og tidsforbruget, alt i overensstemmelse med retsplejeloven.

I de advokatetiske regler, § 15, er indeholdt reglerne om opdrags- og prisoplysninger i forbrugerforhold – altså typisk private klienter, men også ejer- og andelsboligforeninger.

Det fremgår af disse regler, at når klienten er forbruger, skal advokaten i forbindelse med indgåelsen af aftale om bistand, af egen drift og på klar og entydig måde, skriftligt og direkte til klienten/forbrugeren, oplyse denne om de vigtigste elementer i den påregnede bistand. Hvis advokaten på forhånd har fastsat et bestemt salær, skal der oplyses om størrelsen af dette salær.

Prisoplysninger ved sagens start

Når vi modtager en sag, giver vi prisoplysninger ud fra vores erfaring med lignende sager. I visse sagstyper vil det være muligt at aftale en mere eller mindre fast pris på forhånd mens det i andre sager ikke er muligt at skønne over den endelige afregning, da sagens omfang og kompleksitet endnu ikke er fastlagt – f.eks. i sager om erstatning for personskade. I sådanne sager vil vi derfor kun oplyse om de netop gennemgåede principper for afregning og oplyse, hvad sagen mindst kommer til at koste.

Det kan være vanskeligt ved sagens start at vurdere, hvad sagen kommer til at koste, men hvis det i løbet af sagen viser sig, at der bliver registreret mere tid på sagen, end oprindeligt anslået, vil vi give nye prisoplysninger.

Vi oplyser fra sagens start om forventede udgifter til andre end advokaten, fx retsafgifter, tinglysningsafgifter, udgifter til syn og skøn mv.

Vi oplyser fra sagens start om muligheder for offentlig retshjælp, fri proces mv. Da muligheden for fri proces afhænger af klientens indkomst, er det klientens eget ansvar at gøre advokaten opmærksom på, hvis klientens økonomiske forhold har ændret sig således, at de økonomiske betingelser for fri proces bliver opfyldt.

Honorarberegning

Advokatfirmaet Lindquist honorar beregnes som udgangspunkt på baggrund af medgået tid.

Afhængig af sagens karakter vil honoraret i forbindelse med vores endelige afregning af sagen kunne blive reguleret, hvorved det vil kunne afvige fra det anvendte timeforbrug.

De væsentligste parametre i denne forbindelse vil være sagens udfald og kompleksitet, ansvar forbundet med sagen, graden af specialistviden og tidspresset.

Kopiering, porto, scanning, telefon og telefaxomkostninger samt indenbys kørsel (10 km) faktureres ikke. Alle udlæg til transport, kost og logi osv. viderefaktureres uden tillæg. For udenbys kørsel faktureres statens takst for skattefri kørselsgodtgørelse med tillæg af moms. Sagerne afregnes som udgangspunkt i forbindelse med sagens afslutning. Ved længerevarende sager og i faste klientforhold søger vi at fakturere månedsvis. I forbindelse med enhver afregning vil der være angivet de opgaver, vi har udført, eventuelt i form af en salærredegørelse.

Med udgangspunkt i vort princip om afregning efter medgået tid har vores klienter til enhver tid og uden varsel mulighed for at anmode os om at afslutte vor sagsbehandling eller eventuelt stille sagsbehandlingen i bero. Sagen vil herefter blive afregnet ud fra det på dette tidspunkt anvendte tidsforbrug. På tilsvarende vis forbeholder Advokatfirmaet Lindquist sig retten til at udtræde af en sag, hvor dette skønnes at være i klientens og/eller Advokatfirmaet Lindquists interesse, og i øvrigt i overensstemmelse med reglerne om god advokatskik.

Timetakster

Grundtakst kr. 2.000 + moms 25 %, i alt 2.500, –

Selve afregningen

Som udgangspunkt vil sagen blive afregnet à conto løbende, og der skal indbetales depositum ved sagens start. Ved sagens afslutning vil der ske endelig afregning. Som udgangspunkt vil vi bede om, at klienten på forhånd indbetaler beløb, der skal dække faktiske omkostninger under sagen som f.eks. retsafgift, tinglysningsafgift, udgifter til syn og skøn, lægeerklæringer mv., da vi pga. klientkontoreglerne ikke kan lægge disse beløb ud for klienten.

Salær

Advokatfirmaet Lindquist må ikke kræve højere vederlag for arbejdet, end hvad der kan anses for rimeligt, jf. retsplejelovens § 126, stk. 2, og en eventuel tvist om salærets størrelse kan indbringes for kredsbestyrelsen.

Når vi beregner salær, sker det normalt med udgangspunkt i medgået tid, men også elementer som graden af specialviden, der har været nødvendig til opgavens løsning, de involverede advokaters erfaring, de involverede værdier og det opnåede resultat har betydning for salærets størrelse.

I det omfang vi modtager forudbetaling eller deponering af omkostninger, vil sådanne betalinger blive betragtet som klientmidler, der skal indestå på klientkonto et rimeligt salær.

Advokater må ifølge danske lov kun tage et rimeligt salær for deres arbejde. Det betyder, at der er et loft for, hvor dyrt det kan blive at gå til advokat. Advokaten skal også, allerede når I indgår aftalen om jeres samarbejde, give dig en indikation af, hvad rådgivningen vil koste. Hvis det ikke er muligt at give en fast pris, skal han eller hun oplyse dig om, hvordan salæret beregnes og hvor mange timer, der forventes at blive brugt.

Betalingsfrister

Betalingsfristen for afregning af vores fakturaer er som udgangspunkt 14 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling tilskrives renter i henhold til renteloven.

Depositum

Afhængig af sagens karakter opkræver vi depositum ved sagens start. Som udgangspunkt opkræves depositum for førstegangskunder.

Klientmidler

Midler, der indbetales til Advokatfirmaet Lindquist, indsættes i overensstemmelse med gældende klientkontoregler på en klientkonto i et pengeinstitut i Danmark, og forvaltes og forrentes i henhold til Advokatsamfundets regler.

Pr. 1. juni 2015 er der indført ændrede regler om dækning af indskud i tilfælde af, at et pengeinstitut bliver nødlidende. De tidligere regler om, at der var fuld dækning af indskud på advokaters klientbankkonti er ophævet, og der gælder således samme regler for klientbankkonti som for almindelige bankkonti. Det betyder, at klienter, der både har penge på egne konti og på Advokatfirmaet Lindquist` klientbankkonto i samme bank, kun kan få dækket i alt EUR 100.000 via garantiordningen.

Medmindre der indgås en skriftlig aftale om andet, vil midler, der indbetales som betroede midler, blive indsat på en af Advokatfirmaet Lindquist` klientbankkonto i et pengeinstitut i Danmark. Klienter, der har en særlig interesse i valg af bank til brug for indsættelse af betroede midler, opfordres til skriftligt at give Advokatfirmaet Lindquist` meddelelse herom senest samtidig med modtagelsen af betroede midler.

Hvidvaskning og Arkivering

Advokatfirmaet Lindquist er omfattet af den gældende lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Efter lovens § 4 stilles der specifikke krav til den måde, hvorpå advokaters klienter legitimerer sig samt hvilke oplysninger med hensyn til klienters identitet advokaterne skal sikre sig, når der optages forretningsmæssige forbindelse med en klient og/eller der gennemføres transaktioner på en klients vegne.

Som følge af førnævnte lovbestemmelse vil klienter hos Advokatfirmaet Lindquist blive anmodet om til Advokatfirmaet Lindquist at levere dokumentation til opfyldelse af de legitimationskrav lovgivningen påbyder.

Afsluttede sager opbevares elektronisk og fysisk i 5 år, medmindre en anden arkiveringsperiode aftales med klienten.

Individuelle aftaler

I særlige tilfælde kan der skriftligt være indgået individuel aftale om afregning i sagen. Hvis det er tilfældet, går den individuelle aftale forud for de generelle prisoplysninger, idet de generelle prisoplysninger dog er udfyldende.

Fortrolighed

Alle oplysninger, som vi modtager i forbindelse med en opgave, behandles som fortrolige, medmindre det fremgår af omstændighederne, at de ikke er af fortrolig karakter. Denne tavshedspligt følger af de advokatetiske regler.

Interessekonflikter

Vi har etableret interne retningslinjer i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler, der skal sikre, at vi undgår interessekonflikter, det vil sige, at vi kommer til at repræsentere klienter med modsatrettede interesser.

Såfremt en interessekonflikt måtte opstå, henviser vi klienten eller klienterne til en anden advokat.

Retshjælpsforsikring:

Retshjælpsdækningen betyder, at forsikringsselskabet i de fleste tilfælde vil betale omkostningerne ved sagen. Det vil i din police typisk være fastsat et maksimalt beløb, som du kan få dækket. Du skal selv betale en selvrisiko på 10 pct. af de samlede omkostninger eller minimum 2.500 kr. Selvrisikoen gælder uanset, om du vinder eller taber sagen.

Hos din advokat skal du aflevere din årsopgørelse, ligesom advokaten skal have oplyst dit forsikringsselskabs navn og policenummeret på din forsikring.

Til mange private forsikringer er knyttet en retshjælpsforsikring. Forsikringen kan være en del af din familieforsikring, indboforsikring, husforsikring, erhvervsforsikring, landbrugsforsikring.

Dit forsikringsselskab kan efter en ansøgning fra din advokat og en vurdering af, om der er rimelig grund til at føre sagen, give dig retshjælpsdækning til sagen.

Nogle sagstyper er undtaget fra din forsikring, for eksempel ægteskabssager og forældremyndighedssager.

Retshjælpsforsikring dækker typisk retssager ved domstolene. Den dækker derimod f.eks. ikke klage til en offentlig myndighed. Dækningsgraden er beskrevet i din forsikringspolice. Tag derfor policen med til din advokat, som kan fortælle dig om mulighederne for dækning i netop din sag.

Fri proces

Fri proces indebærer, at du ikke skal betale omkostninger hverken til din egen advokat eller til modpartens advokat. Hos din advokat skal du aflevere din årsopgørelse, hvorefter advokaten kan søge om fri proces.

Fri proces til retssager eller sager ved skifteretten kan gives af Civilstyrelsen eller retten. Det vil oftest være din advokat, der søger på dine vegne. For at få fri proces kræver der visse økonomiske betingelser opfyldte og sagstyper bliver vurderet, om der er rimelig grund til at føre den sag, som ansøgningen drejer sig om. Det vurderes endvidere, om der er udsigt til, at sagens sidste ende kan vindes, det er retten, der afsiger endelig dom i sagen.

Takster pr. 1. januar 2020 i maks. indkomst for at få fri proces

Indkomst for en enlig ansøger 336.000, – kr.

Indkomst for samlevende/ægtefolk 427.000, – kr.

Forhøjelse i indkomst pr. hjemmeboende barn 58.000, – kr.

Strafferet

Betaling

Salæret fastsættes som hovedregel af dommeren efter faste takster, som er de samme, uanset om du selv har valgt din forsvarer, eller du benytter den advokat, som retten har tildelt dig. Udgangspunktet er en timepris på 2.295 kr. inkl. moms.

Vinder du sagen, betaler statskassen salæret til forsvareren. Hvis du taber sagen, vil dommeren pålægge dig at betale sagens omkostninger, herunder udgiften til advokatbistand. Statskassen lægger imidlertid altid ud for forsvarerens salær, men du vil senere få en opkrævning fra politiet. Det vil normalt være muligt at aftale en afdragsordning.

Du kan læse mere om salærfastsættelse her:

Vejledende takster pr. 1. januar 2020 for salærer til forsvarere i straffesager https://www.domstol.dk/media/csql4i1r/salaertakster-forsvarere-2019-72a-4-19.pdf

Familieret:

Salæret fastsættes som hovedregel af dommeren efter faste takster.

Du kan læse mere om salærfastsættelse her:

Vejledende takster pr. 1. januar 2020 for beskikkede advokater i ægteskabs-, forældreansvars- og børnefjernelsessager: Find vejledende takster pr. 1. januar 2020 for beskikkede advokater i ægteskabs-, forældreansvars- og børnefjernelsessager (Åbner i nyt vindue)