36 480 408 ml@adv-lindquist.dk
Privatlivspolitik

Advokatfirmet Lindquist drives og indehaves af advokat Michael Lindquist. Advokatfirmaet Lindquist er organiseret som enkeltmandsvirksomhed.

Vores CVR-nummer: 25 51 72 37

Advokatfirmaet Lindquist er etableret påfølgende adresse: Midtager 29, 2. th., 2605 Brøndbý

Advokatfirmaets bankforbindelse:
Danske Bank: 3409-60001278
Jyske Bank: 5017-1126753

Advokat Michael Lindquist er beskikket af justitsministeriet og er en del af advokatsamfundet og dermed undergivet de regler som regulerer advokater og advokaterhvervet. Nærmere oplysning herom findes på www.advokatsamfundet.dk

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Advokatfirmaet Lindquist og/eller utilfredshed med advokatens adfærd, kan klienten klage til advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, se nærmere herom på www.advokatnaevnet.dk

Advokat Michael Lindquist er i maj 2006, meddelt møderet for højesteret (H).

Advokatfirmaet har tegnet lovpligtig ansvarsforsikring og garanti ved: HDI Geerling forsikring, Indiakaj 6, 2100 København K.

GDPR

Dataansvarlig:

Advokatfirmaet Lindquist er dataansvarlig og sikrer at behandlingen af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

Behandling af dine personoplysninger:

I forbindelse med behandlingen af din sag indsamler og behandler vi personoplysninger om dig. Advokatfirmaet Lindquist er dataansvarlig for denne behandling af personoplysninger.

Hvilke personoplysninger behandler vi?

Vi indsamler og behandler de personoplysninger, du selv afgiver til os som led i varetagelsen af din sag.

I den forbindelse afgiver du oplysninger om dit navn og kontaktoplysninger samt øvrige relevante oplysninger, herunder for eksempel CPR-nr., oplysninger om økonomiske, arbejdsmæssige, familiemæssige og sociale forhold.

Vi kan i visse tilfælde behandle følsomme personoplysninger om dig i form af race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, genetiske data, biometriske data med det formål entydigt at identificere en fysisk person, helbredsoplysninger eller oplysninger om seksuelle forhold eller orientering, hvis det er relevant for sagen.

Indhentelse af personoplysninger om dig fra andre parter

Undervejs i sagen kan det ske, at vi modtager personoplysninger om dig fra andre personer involverede i sagen eller advokater eller myndigheder. I det omfang oplysningerne er relevante, opbevarer vi dem til brug for sagen. Du modtager altid en kopi af materialet, vi opbevarer på sagen.

I visse tilfælde kan det være relevant at indhente oplysninger om dig fra tredjepart, f.eks. kommune, andre offentlige myndigheder, offentlige tilgængelige registre m.v. Sådan indhentning af data sker altid efter aftale med dig.

Formålet med behandlingen af dine oplysninger

Vi bruger ovenstående oplysninger om dig til at varetage dine interesser i forbindelse med sagen. Vi behandler alene følsomme oplysninger om f.eks. helbredsforhold eller andre kategorier af følsomme oplysninger, såfremt det er nødvendigt for at fastlægge eller forsvare et retskrav.

Vi behandler almindelige kontaktoplysninger, herunder mobiltelefon og mailadresse, for at kunne identificere dig som klient og varetage kontakten med dig.

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre parter, medmindre det er nødvendigt af hensyn til sagens varetagelse eller opfyldelse af lovkrav.

I forbindelse med sagens behandling kan det blive aktuelt at videregive personoplysninger om dig til modpartens advokat, Domstolene, andre offentlige myndigheder som skal involveres i sagen, andre relevante parter/aktører, advokat for andre parter, vidner, skønsmænd, ejendomsmægler, revisor, sagkyndige m.v.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe sagen verserer, og i en periode på 10 år efter sagens afslutning. Når tidspunktet for sletning træffer, vil vi konkret vurdere, om der er behov for længere tids opbevaring, herunder såfremt der er opstået uenighed vedrørende sagsbehandlingen.

Retten til at trække samtykke tilbage

I det omfang vores behandling helt eller delvist måtte være baseret på et samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. I det omfang sletningen vil berøre sagsbehandlingen af sagen, vil vi orientere dig om dette, inden vi sletter data.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af disse rettigheder skal du kontakte os.

Klage til Datatilsynet

Datatilsynet fører tilsyn med, at databeskyttelseslovgivningen bliver overholdt. Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på, du finder Datatilsynets vejledning og kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Oplysningsbrev

Forud for enhver aftales indgåelse om advokatbistand med Advokatfirma Lindquist, vil klienten modtage pligtmæssig oplysning om bl.a. prissætning for bistand, aconto opkrævning af honorar, afregning, udlæg til attester, gebyrer m.m., og tillige oplysning om evt. faste prisaftaler samt om muligheden for opnåelse af retshjælp og/eller fri proces.

Disse oplysninger, blandt flere andre, gives på det indledende møde og vil efterfølgende blive bekræftet i en særskilt ordrebekræftelse som tilpasses det aftalte. Advokatbistanden afregnes, hvor der ikke er fast prissætning eller hvor salæret ikke fastsættes af offentlig myndighed, med 2.500,00 inkl. moms pr. time.

Advokat Michael Lindquist er medlem af Foreningen af procedureadvokater. Foreningen har til formål at synliggøre medlemmernes faglige kompetencer og løbende videreudvikle medlemmernes faglige niveau inden for procedure.

Advokat Michael Lindquist er medlem af Dansk Selskab for Boligret. Selskabet arbejder for at fremme kendskabet til og udviklingen af den del af juraen, der vedrører boligretten.

Retshjælpsforsikring:

Retshjælpsdækningen betyder, at forsikringsselskabet i de fleste tilfælde vil betale omkostningerne ved sagen. Det vil i din police typisk være fastsat et maksimalt beløb, som du kan få dækket. Du skal selv betale en selvrisiko på 10 pct. af de samlede omkostninger eller minimum 2.500 kr. Selvrisikoen gælder uanset, om du vinder eller taber sagen.

Hos din advokat skal du aflevere din årsopgørelse, ligesom advokaten skal have oplyst dit forsikringsselskabs navn og policenummeret på din forsikring.

Til mange private forsikringer er knyttet en retshjælpsforsikring. Forsikringen kan være en del af din familieforsikring, indboforsikring, husforsikring, erhvervsforsikring, landbrugsforsikring.

Dit forsikringsselskab kan efter en ansøgning fra din advokat og en vurdering af, om der er rimelig grund til at føre sagen, give dig retshjælpsdækning til sagen.

Nogle sagstyper er undtaget fra din forsikring, for eksempel ægteskabssager og forældremyndighedssager.

Retshjælpsforsikring dækker typisk retssager ved domstolene. Den dækker derimod f.eks. ikke klage til en offentlig myndighed. Dækningsgraden er beskrevet i din forsikringspolice. Tag derfor policen med til din advokat, som kan fortælle dig om mulighederne for dækning i netop din sag.

Fri proces

Fri proces indebærer, at du ikke skal betale omkostninger hverken til din egen advokat eller til modpartens advokat. Hos din advokat skal du aflevere din årsopgørelse, hvorefter advokaten kan søge om fri proces.

Fri proces til retssager eller sager ved skifteretten kan gives af Civilstyrelsen eller retten. Det vil oftest være din advokat, der søger på dine vegne. For at få fri proces kræver der visse økonomiske betingelser opfyldte og sagstyper bliver vurderet, om der er rimelig grund til at føre den sag, som ansøgningen drejer sig om. Det vurderes endvidere, om der er udsigt til, at sagens sidste ende kan vindes, det er retten, der afsiger endelig dom i sagen.

Beskikkelse af advokat i straffesager:

I straffesager har du mulighed for at få en advokat beskikket. Det betyder, at det offentlige lægger ud for dig. Hvis du dømmes efter anklagemyndighedens påstand, vil det offentlige betale udgiften til advokat, men du skal efterfølgende betale beløbet til det offentlige. Hvis du frifindes vil det offentlige typisk afholde alle omkostninger til din advokatbistand.